Thiếc Kem Không Chì Ecorel Free LT 140-18

Thành Phần Sn42Bi57.6Ag0.4 Thiếc Kem Không Chì Ecorel Free LT 140-18

Thiếc Kem Không Chì Ecorel Free LT 140-18 NHIỆT ĐỘ THẤP / ĐỂ LẠI CẶN THẤP, QUÁ TRÌNH HÀN KHÔNG CÓ HALOGEN

Không có sản phẩm trong danh mục này.